Firma PIROMIS sp. z o.o. jest koordynatorem inicjatywy utworzenia Sokólskiego Klastra Energii.

Mając na celu pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, rozwój, badanie, doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych technologii, głównie w branży energetycznej oraz branżach pokrewnych, jak też stworzenie atrakcyjnych warunków i obszaru działania dla wszystkich firm i organizacji tworzących Klaster, wyróżniającego się sprawną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku i wiedzy oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi, trwają rozmowu z podmiotami działającymi lub planującymi działalność gospodarczą i badawczo-rozwojową  w sprawie rozpoczęcia współpracy w ramach Sokólskiego Klastra Energii, zwanego dalej Klastrem lub SoKEr.

MISJA

Misją Sokólskiego Klastra Energii jest stymulowanie wielopłaszczyznowej współpracy między podmiotami będącymi członkami Klastra, umocnienie ich konkurencyjności i pozycji na rynku, a także wzmocnienie synergii na poziomie lokalnym, ale także regionalnym.

INNOWACJE

 Sokólski Klaster Energii jest przedsięwzięciem innowacyjnym na skalę lokalną. Transformacja rynku energii oraz postęp technologiczny powodują naturalny rozwój lokalnych wspólnot energetycznych w formie. klastrów energii, których działanie będzie oparte o innowacyjny know-how, na bazie innowacyjnych produktów i usług.

CEL

Głównymi celami Sokólskiego Klastra Energii jest:

  • integracja podmiotów z terenu Powiatu Sokólskiego związanych z sektorem energetycznym, odnawialnych źródeł energii, wytwórczym, produkcyjnym oraz branż pokrewnych, których działalność produkcyjna, usługowa, badawcza i naukowa sprzyja zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego,
  • rozwój energetyki rozproszonej służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjazny środowisku poprzez tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej,
  • przyczynienie się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki,
  • optymalizacja wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV na terenie Powiatu Sokólskiego,
  • uzyskanie najwyższej jakości sieci powiązań w Klastrze,
  • podnoszenie umiejętności i tworzenie silnej bazy innowacyjnej wśród członków Klastra poprzez wykorzystanie ich doświadczeń, potencjału, zdolności wytwórczych, a także poprzez kreowanie nowych rozwiązań oraz wykorzystywanie narzędzi dostępnych na rynku, w budowaniu łańcucha wartości dla transformacji rynku energii.

Poprzez sektor energetyczny rozumie się branże elektroenergetyczną, ciepłownictwo, fotowoltaikę, branżę wiatrową, paliwa gazowe, paliwa energetyczne (również odpady), biopaliwa oraz magazyny energii.

W ramach działań mają być również prowadzone prace badawczo-rozwojowe w obszarze stworzenia efektywnego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną  w oparciu o energię wiatrową i słoneczną.Planowane do realizacji działania dotyczą wdrożenia dwóch typów siłowni wiatrowych z pionową osią obrotu typu VAWT oraz rozwiązania hybrydowego ich połączenia, współpracujących z modułami fotowoltaicznymi. Plan prac badawczychopiera się na wiedzy w zakresie zjawisk obserwowanych w turbinach Pawlaka i Dariusa. Planowane prace badawcze w warunkach rzeczywistych prowadzone będą na terenach zajmowanych przez podmioty rozwijające większe projekty wiatrowe i fotowoltaiczne w gminie Sokółka przez  firmy SPARTUS sp. z o.o. oraz VALKIS sp. z o.o.