Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Napisz do nas:

Kontakt do nas:

tel: + 48 691 730 090
mail: biuro@piromis.pl

PIROMIS sp. z o.o. z siedziba w Białymstoku, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000652386; NIP: 9662108244; REGON: 366077542; Kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości wpłacony.

© Copyright - PIROMIS Sp. z o.o.